Monday, December 12, 2005

Mempererat jalinan Silaturrahim

Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub r.a. berkata: "Seorang Badwi menhadang Nabi Muhammad s.a.w. dan memegang kendali untanya lalu berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku kesyurga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" Jawab Baginda s.a.w.: "menyembah Allah s.w.t. dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu apa pun dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan menghubungi kerabat."

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufa r.a. berkata: "Pada suatu waktu petang hari Arafah kami bersama Baginda s.a.w. tiba-tiba Baginda s.a.w. bersabda: "Jangan duduk bersama kami siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan, supaya bangun dari tengah-tengah kami." Maka tidak ada orang kecuali seorang dibelakang Baginda s.a.w. sendiri, tetapi tidak lama ia kembali maka ditanya oleh Baginda s.a.w.: "Mengapakah engkau , sebab tidak ada orang yang bangun kecuali engkau?" Jawabnya: "Ya Rasulullah, ketika saya mendengar sabdamu itu, segera saya pergi kerumah makcikku yang memutuskan hubungan dengan aku, lalu dia bertanya: Mengapa kau datang, ganjil sekali kedatangan mu ini?" Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu, maka ia membaca istighfar untuk ku dan aku juga membaca istighfar untuknya." Baginda s.a.w. bersabda: "Bagus engkau, duduklah sekarang sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada diantara mereka seorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan."

Abul Laits berkata: "Hadis ini sebagai dalil bahawa memutuskan hubungan kekeluargaan itu dosa besar sebab dapat menolak rahmat baginya dan bagi kawan-kawan yang duduk bersamanya, kerana itu maka kewajipan kita tiap muslim harus bertaubat dari pemutusan terhadap kekeluargaan dan istighfar minta ampun kepada Allah s.w.t. dan segera menghubungi keluarga untuk mencari rahmat Allah s.w.t. dan menjauhkan diri dari api neraka."

Baginda s.a.w. bersabda: "Tidak ada perbuatan hasanah yang lebih cepat pahalanya daripada menghubungi keluarga dan tiada dosa yang layak disegerakan pembalasannya didunia diamping siksanya kelak diakhirat seperti putus hubungan kekeluargaan dan berlaku zalim aniaya."

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al'ash r.a. berkata: "Seorang datang kepada Baginda s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, saya mempunyai keluarga yang saya hubungi tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Saya baik kepada mereka tetapi mereka zalim kepadaku dan saya tolong membantu mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku, apakah boleh saya membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama?" Jawab Baginda s.a.w.: "Tidak, sebab jika kamu membalas mereka, maka sama dengan mereka, tetapi hendaknya engkau tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka, maka selalu engkau akan mendapat bantuan dari Allah s.w.t. selama engkau berbuat demikian."


Tiga macam dari akhlak orang ahli syurga, tidak terdapat kecuali pada orang yang baik, pemurah hati iaitu:
-Berbuat baik kepada orang berbuat jahat kepadanya
-Memaafkan orang yang zalim kepadanya
-dan murah hati kepada orang yang bakhil kepadanya

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Adhdhahaak bin Muzakim ketika menafsirkan ayat yang berbunyi: "Yamhu Allahu maa yasya'u wayuts bitu." (Tafsirannya) "Sesungguhnya seorang itu adakalanya menyambung kekeluargaannya padahal umurnya sudah tinggal tiga hari, tiba-tiba Allah s.w.t. menambah umurnya hingga tiga puluh tahun, dan adakalanya ia memutuskan hubungan kekeluargaan sedang umurnya masih sisa tiga puluh tahun, maka dipotong oleh Allah s.w.t. menjadi hanya tiga hari."

Tsauban r.a berkata Baginda s.a.w. bersabda: "Tidak dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak dapat menambah umur kecuali amal kebaikan (taat) dan adakalanya seseorang itu tidak mendapat rezeki kerana berbuat dosa."

Ibnu Umar r.a. berkata: "Siapa yang takwa kepada Tuhan dan menghubungi keluarganya maka akan ditambah umurnya dan diperbanyak harta kekayaannya dan disayang oleh keluarganya."

Abul Laits berkata: "Artibertambah umur itu terdapat dua macam. Sebahagian ulama berpendapat bertambah kebaikannya dan ada juga yang mengertikan bertambah umur sebagaimana yang disabdakan oleh Baginda s.a.w. Ada pula yang berpendapat tidak dapat ditambah sebagaimana firman Allah s.w.t.(Yang berbunyi): "Idza jaa'a ajalluhum la yasta khiruna sa'atan wala yastakdimun." (Yang bermaksud): "Jika telah tiba ajal mereka maka tidak dapat diunsirkan (ditunda) sesaat dan tidak dapat dimajukan." Tetapi erti bertambah umur iaitu dicatat terus pahalanya sesudah matinya, maka tercatatnya pahala sesudah mati itu sama dengan bertambah umur."

Said meriwayatkan dari Qatadah berkata Baginda s.a.w. bersabda: "Bertakwa kamu kepada Allah s.w.t. dan menghubungi keluargamu sebab yang sedemikian itu baik untukmu diakhirat dan lebih tetap bagimu didunia." Ada keretangan: "Jika kau mempunyai kerabat lalu tidak pergi kepadanya dengan kakimu dan tidak kau bantu dengan hartamu bereti telah kau putus hubungannya."

Didalam Shuhuf ada tersebut: "Hai anak Adam, hubungilah kerabatmu dengan membantunya dengan hartamu dan jika kau bakhil dengan hartamu atau sedikit hartamu maka berjalan kepadanya dengan kakimu." Baginda s.a.w. bersabda: "Hubungilah kerabatmu walau hanya dengan memberi salam kepadanya."

Maimun bin Mahran berkata: "Tiga macam yang tidak dibedakan simuslim dengan kafir iaitu:
- Siapa yang berjanji kepadanya maka harus ditepati baik kepada muslim atau kafir
- Dan kepada keluargamu harus kau hubungi baik ia muslim atau kafir
- dan siapa memberi amanat kepadamu harus kau kembalikan kepadanya baik ia muslim atau kafir

Ka'bul- Ahbaar berkata: "Demi Allah yang membelah laut untuk Musa a.s. dan Bani Israil, tertulis didalam kitab Taurat: "Takutlah kepada Tuhanmu dan berbaktilah kepada ibu bapamu dan sambunglah hubungan kerabatmu, nescaya Aku tambah umurmu dan Aku mudahkan kekayaanmu, dan Aku jauhkan kesukaranmu."

Dan Allah s.w.t. menyuruh bersilaturrahim dalam beberapa ayat al-Quran yang berbunyi: "Wattaqu Allahal ladzi tasa'aluna bihi wal arham. (Yang bermaksud): "Dan takutlah kamu pada Allah yang dalam semua hajatmu kamu minta padaNya dan jagalah hubungan kerabatmu. Dan jangan kamu putuskan hubungan dengan mereka." Ayat yang lain pula berbunyi: "Wa ati dzai qurba haqqahu." (Yang bermaksud): "Laksanakan kewajipanmu terhadap kerabat." Didalam ayat yang lain pula berbunyi: "Inna Allaha ya'muru bil adli ihsani wa ieta'i dzil qurba." (Yang bermaksud): "Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil (beriman kepada Allah s.w.t.) dan berlaku baik terhadap sesama makhluk dan menyambung hubungan kerabat." Ayat yang lain pula berbunyi: Wa yanha anil fah sya'i walmunkari wal bagh yi." (Yang bermaksud): "Dan melarang perbuatan-perbuatan dosa (yang keji) dan mungkar dan penganiayaan." Ayat yang lain pula berbunyi: "Ya'idhukum la'allakum tadzakkarun." (Yang bermaksud): "Allah menasihatkan padamu supaya kamu sedar."

Usman bin Madh'uun r.a. berkata "Baginda s.a.w. sebagai sahabat karib kepadaku, kerana itu pertama aku masuk Islam hanya kerana malu kepadanya sebab ia selalu menganjurkan kepadaku supaya masuk Islam, maka aku masuk Islam tetapi hatiku belum mantap kepada Islam. Tiba-tiba pada suatu hari saya duduk dengannya, tiba-tiba ia mengaibkan aku seolah-olah ia berbicara dengan orang yang disampingnya, kemudian ia menghadap kembali kepadaku sambil bersabda: "Malaikat Jibril telah datang kepadaku membawa ayat (Yang berbunyi): "Innallah ya'muru bil'adili wal insani wa ita'i dzil qurba." (Yang bermaksud): "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil (beriman kepada Allah s.w.t) dan berbuat baik dan mengertikan kewajipan terhadap kerabat.", maka saya merasa sangat gembira dan mulai meresap iman dalam dadaku, maka aku bangun pergi kepada Abu Thalib dan saya berutahu bahawa saya tadi duduk dengan anak saudaranya, tiba-tiba ia dituruni ayat tersebut. Abi Thalib berkata: "Ikutlah Muhammad, nescaya kamu untung dan terpimpin, demi Allah anak saudaraku itu hanya menganjurkan kepada akhlak dan budi yang baik, jika ia benar atau dusta, maka ia tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan." Ketika Baginda s.a.w. mendengar suara Abu Thalib sedemikian maka ia ingin kalau-kalau ia masuk Islam, maka diajaknya masuk Islam tetapi Abu Thalib menolak, maka turunlah ayat yang berbunyi: "Innaka la tahdi man ahbabta wala kinnallaha yahdi man yasya'u." (Yang bermaksud): "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayangi tetapi Allah memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki."

Dan dalam yang berbunyi: "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardhi wa tuqath thi'uu arhamaakum. Ulaikalladzina la 'anahumullahu fa ashammahun wa a'ma absharahum." (Yang bermaksud): "Apakah ada kemungkinan jika kamu telah menjadi wali (pemimpin) diatas bumi ini lalu kamu merosak dan memutuskan hubungan kerabat. Mereka yang berbuat demikian itu, orang-orang yang dikutuk oleh Allah sehingga dipekakkan telinga mereka dan dibutakan mata mereka." (Surah Muhammad ayat 22-23)

Allah s.w.t. telah berfirman kepada rahim: "Akulah Arrahman dan engkau rahim, Aku akan memutuskan rahmatKu terhadap orang yang memutuskan hubungan dan Aku akan menyambungkan rahmatKu kepada orang yang menghubungimu."

Rahim itu bergantung dengan arsy berdoa siang malam: "Ya Robbi, sambunglah hubungan orang yang menghubungiku dan outuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan dengan aku."

Alhasan Albashri berkata: "Jika manusia telah telah menonjolkan ilmunya dan mengabaikan amal perbuatannya dan kasih sayang hanya dengan lidah, sedangkan dalam hati mereka penuh rasa benci dan memutuskan hubungan kekeluargaan, maka mereka akan terkutuk (dilaknat) oleh Allah s.w.t. maka dipekakkan dan dibutakan mata hati mereka."

Abul-laits meriwayatkan dengan sandanya dari Yahya bin Salim berkata: "Dahulu di Mekkah ini ada orang berasal dari Khurasan, seorang soleh dan orang-orang biasa menitipkan segala harta mereka kepadanya. Maka ada seorang menitipkan kepadanya wang sebanyak sepuluh ribu dinar, lalu ia pergi untuk kepentingannya, kemudian orang itu kembali ke Mekkah sedang orang yang dititipi itu telah mati, maka ia bertanya kepada keluarga dan anak-anaknya tentang harta titipannya itu. Dijawab: "Kami tidak mengetahui apa-apa seba dia tidak memberitahu apa-apa kepada kami." Lalu orang itu bertanya kepada ulama-ulama Fuqaha' yang banayk sekali diMekkah. "Saya titip kepada ....(Fulan) sepuluh ribu dinar dan kini orang itu telah mati dan saya bertanya kepada keluarga dan anak-anaknya, mereka menjawab tidak mengetahui hal keadaan ini, maka bagaimanakah pendapatmu?" Jawab para ulama yang ditanya itu: "Kami mengharap semoga orang itu min ahlil jannah, nanti malam jika lewat tengah malam, maka pergilah engkau kezamzam dan panggillah namanya didalam perigi zamzam itu dan katakan: "Ya Fulan bin Fulan, saya yang titip kepadamu dahulu itu."

Maka dilaksanakan nasihat itu dan dipanggil nama orang itu sampai tiga kali, tetapi tidak ada jawapan. Maka ia kembali kepada para ulama yang memberitahu kepadanya. Mereka berkata: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami khuatir kalau-kalau kawan mu itu ahli neraka, sekarang kau pergi keYaman dan pergi keBirhut, disana ada perigi, jika lewat tengah malam kau panggil: "Ya Fulan bin Fulan, saya yang titip wang kepadamu dahulu itu." dan ketika ia memanggil sekali sahaja telah mendapat jawapan. Lalu ditanya: "Kasihan kau, mengapakah kau disini, padahal dahulu kau orang yang baik?" Jawabnya: "Saya mempunyai keluarga diKhurasan, maka saya putuskan hubungan dengan mereka sehingga mati, maka Allah s.w.t. menuntut aku dengan ini dan menempatkan diriku disini, adapun hartamu masih tetap ada dan saya tidak mempercayakan harta kepada sesiapapun walau terhadap anak-anak saya, harta itu saya tanam dirumah, maka kau minta izin kepada anakku untuk masuk rumahku, kemudian kau masuk dan galilah ditempat yang saya tunjuk itu, nescaya kau akan mendapat hartamu masih cukup." Maka segera ia kembali dan minta izin kepada anak-anaknya untuk menggali tempat yang ditunjuk itu, maka benar bahawa hartanya masih utuh semuanya.

Abul Laits berkata: "Jika seorang itu dekat dengan kerabatnya maka hubungan kerabat itu berupa hidayah-hidayah dan ziyarah, jika tidak dapat membantu dengan harta, maka cukup dengan tenaga, jika jauh maka hubunginya dengan surat menyurat dan jika dapat mendatangi maka itu lebih utama. Ketahuilah bahawa silaturrahim itu mengandungi sepuluh keuntungan iaitu:

Mendapat keridhoan Allah s.w.t. sebab Allah s.w.t. menyuruh silaturrahim

Menggembirakan mereka kerana ada hadis yang mengatakan bahawa seutama-utama amal ialah menyenangkan orang mikmin

Kegembiraan malaikat kerana malaikat senang dengan silaturrahim

Mendapat pujian kaum muslimin

Menjengkelkan iblis laknatullah

Menambah umur

Menjadi berkat rezekinya

Menyenangkan orang-orang yang telah mati kerana ayah dan nenek-nenek itu senang jika anak cucunya bersilaturrahim

Memupuk rasa cinta dikalangan kekeluargaan sehingga suka membantu bila memerlukan bantuan mereka

Bertambahnya pahala jika ia mati sebab selalu diingati kepadanya jika telah mati dan mendoakan kerana kebaikannya


Anas r.a berkata: "Tiga macam orang yang akan berada dibawah naungan Allah s.w.t. pada hari kiamat iaitu:

Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan diberkati umurnya dan dilapangkan kuburnya dan rezekinya

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggali anak-anak yatim lalu dipeliharanya sehingga kaya mereka atau mati

Orang yang membuat makanan lalu mengundang anak-anak yatim dan orang-orang miskin


Al-Hasan berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dua langkah manusia yang disukai Allah s.w.t. Ialah:

Langkah menuju sembahyang fardhu dan

Langkah menuju silaturrahim kepada kerabat yang mahram


Lima macam siapa yang melaziminya bertambah hasanatnya bagaikan bukit yang besar dan dilapangkan rezekinya iaitu:

Siapa yang selalu sedekah sedikit atau banyak

Orang yang menghubungi kerabat

Orang yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah s.w.t.

Orang yang selalu berwuduk dan tidak memboros penggunaan air

Orang yang tetap taat kepada kedua ibu bapanya

Thursday, December 8, 2005

Ulama Al-Qur'an Syaikh Muhammad Jibril: Al-Qur'an itu Pencemburu, Ia Meninggalkan Orang yang Meninggalkannya

07/12/2005 08:32 WIB

eramuslim - Bulan Ramadhan memang telah lewat. Tapi kesejukan malam-malam di bulan itu, boleh jadi masih terasa di antara kita. Jika kita sebagai Muslim Mesir, kita pasti mengenal salah seorang imam Masjid yang sangat digemari oleh para jamaah. Dia adalah Syaikh Muhammad Jibril. Ia ulama al-Qur'an yang namanya tertambat di dalam hati jutaan kaum Muslimin di Mesir. Adalah malam-malam indah yang begitu berkesan, bila seorang Muslim bisa berdiri mengikuti shalat tarawih yang dilakukannya di Masjid Amr bin al-Ash di Kairo. Karenanya, ribuan orang selalu berusaha berada di masjid, mendengarkan alunan tilawah al-Qur'annya sebagai imam, dan mengamini do'a serta munajat yang diucapkannya di dalam shalat tarawih.

Sebenarnya dia tidak hanya mengimami jamaah masjid di Mesir, tapi kerap bertandang ke berbagai negara dan memimpin shalat berjamaah dengan suaranya yang sangat baik dalam membaca al-Qur'an. Syaikh Muhammad Jibril, adalah salah satu ulama al-Qur'an yang begitu lekat dalam hati umat Islam Mesir saat ini. Berikut petikan dialog yang dilakukan oleh Islamonline bersama Syaikh al-Qur'an ini:

Bagaimana anda belajar al-Qur'an, hukum dan bacaannya, dan bagaimana anda memelihara hafalan dan bacaan al-Qur'an?

Aku belajar dan menghafal al-Qur'an, mempelajari hukum-hukumnya melalui kitab-kitab tradisional di salah satu desa di distrik Qalyubiya. Ketika itu aku berguru dari Syaikh Amin Sulaiman rahimahullah. Dan hingga kini aku masih berusaha membaca dan menghafal al-Qur'an.

Yang terpenting dalam menghafal al-Qur'an adalah mengulang hafalannya setiap hari dan memperkuat hafalan. Rasulullah saw telah memerintahkan kita untuk hal itu. Beliau bersabda, "Peliharalah hafalan al-Qur'an. Demi Zat yang jiwaku ada di Tangan Nya, sesungguhnya memelihara al-Qur'an itu lebih sulit berada di hati seseorang dari pada lepasnya seekor unta dari ikatannya. Karenanya, al-Qur'an itu mempunyai rasa cemburu. Kecemburuan al-Qur'an adalah ia akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Jika engkau mengabaikan dan melupakannya satu hari saja, ia akan melupakan dan mengabaikan Anda selama satu minggu. Dan jika engkau meninggalkannya selama satu minggu, maka ia akan meninggalkan Anda selama satu bulan.

Bagaimana mungkin seseorang menghafal al-Qur'an dan tidak melupakannya?

Yang harus dilakukan orang yang menghafal al-Qur'an adalah mempunyai agenda harian untuk berjanji dengan dirinya dan di hadapan Allah agar tidak lupa terhadap ayat yang dihafalnya. Terlebih saat sekarang banyak sekali godaan yang mengganggu kita. Aku membaca al-Qur'an ribuan kali dan mengkhatamkannya hampir setiap enam hari sekali. Dan meskipun demikian, ketika aku mengulang membaca, aku masih merasa seperti membacanya pada pertama kali.

Al Qur'an itu tetap saja 'perawan'. Tidak pernah habis keajaibannya. Orang yang mencintai al-Qur'an harus menjadikan al-Qur'an bagian dari agenda hariannya. Agar minimal ada satu juz setiap hari dia mengulangi hafalannya agar tidak lupa. Di samping itu ia juga harus sering mendengar bacaan al-Qur'an untuk memperkuat hafalan. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah saw yang gemar mendengar bacaan al-Qur'an dari orang lain.

Dan yang penting, seorang Muslim harus memiliki mushaf pribadi yang menjadi rujukan ketika ia membaca dan menghafal al-Qur'an setiap hari. Sehingga ia akan mudah ingat posisi halaman dan ayat ayat yang dibacanya dalam pikirannya. Kemudian ia juga harus mempunyai waktu khusus tertentu untuk mengulang hafalan. Sebaiknya waktu itu adalah waktu fajar karena saat itu adalah saat tenang dan penuh barakah. Benarlah firman Allah swt yang menyebutkan, "Dan (bacalah) al-Qur'an di waktu fajar, sesungguhnya (membaca) al-Qur'an di waktu fajar adalah disaksikan (para Malaikat)." (QS al-Isra: 78)

Nasihat paling penting dalam hal ini adalah keikhlasan dan kecintaan kepada al-Qur'an. Kedua hal inilah yang akan menjamin pemeliharaan hafalan terhadap al-Qur'an.

Apakah menghafal dan membaca al-Qur'an mempunyai efek bagi prilaku seorang Muslim dalam kehidupannya?

Tentu saja. al-Qur'an mempunyai pengaruh langsung terhadap prilaku seorang Muslim dan akhlaknya. al-Qur'an menjadikannya seperti al-Qur'an berjalan di atas bumi. Artinya, orang yang dekat dengan al-Qur'an akan lebih terpelihara dan lebih terjaga dengan perintah al-Qur'an secara lebih baik dan menghindari larangannya.

Singkatnya, orang itu akan berprilaku seolah-olah ada Allah di hadapannya. Karena firman-firman Allah telah tertanam dalam hatinya. Islam telah memberikan contoh baginya yakni Rasulullah saw. yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa akhlaknya adalah al-Qur'an.

Bagaimana caranya agar seorang Muslim bisa membaca al-Qur'an dan tetap dengan memelihara tadabbur dan tafakkurnya terhadap kalamullah?

Seorang Muslim bisa terbantu mentadabburi al-Qur'an yakni dengan mengetahui bahwa Allah tengah berbicara kepada dirinya, dan dirinya. Adakah yang lebih mulia dari perasaan seperti ini? Hendaknya ia berfikir pada perintah Allah, memperhatikan dengan baik ketika al-Qur'an memanggil dirinya dalam ayat-ayatnya. Katakanlah dalam dirimu, apakah aku adalah orang-orang mukmin yang menjadi objek dari firman Allah swt.

Tapi ada banyak orang yang mendengarkan al-Qur'an lalu mereka tidak terpengaruh dengan ayat ayat itu. Kenapa seperti itu?

Ada beberapa sebab yang m enyebebkan lenyapnya pengaruh al-Qur'an dari diri orang yang membaca dan mendengarkannya. Tapi sebab utamanya ada dua?

Pertama, kurangnya keimanan. Karena jika ada keimanan yang baik dalam hati, pasti anggota tubuh akan tunduk dan mudah lembut ketika mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an dibaca.

Kedua, banyaknya dosa. Dosa dalam hati itu bisa menghalangi eterpengaruhan seseorang dengan ayat ayat al-Qur'an. Hati memang bisa karatan seperti karatannya besi. Itu yang juga disabdakan oleh Rasulullah saw. Dan ketika sahabat bertanya, apakah yang bisa menghilangkan karat dalam hati? Rasulullah saw menjawab, "Membaca al-Qur'an." (na-str/iol)

Wednesday, December 7, 2005

Menggenapkan "Separuh Dien" untuk Menjadi yang Terkenang di Hati : menjadi ayah dan suami yang ideal

Tausyiah - Jumat, 28 Oktober 2005

Masih ingatkah kita dengan kata-kata "separuh dien"? Ya kata-kata yang disadur dari hadis nabi, yang sering dijadikan motivasi untuk segera menikah. Tapi sudahkah kita coba menyelami makna dari menggenapkan separuh dien ini?

Saudaraku fillah, perjalanan hidup ini membawa kita dari satu episode ke episode yang lain dalam suatu sinetron yang kita tak tahu kapan ceritanya berakhir. Dalam suatu episode kita dituntut memegang suatu peran dan pada episode yang lain kita diberi peran baru lagi tanpa harus meninggalkan peran yang lama, sehingga semakin lama episode kehidupan yang kita jalani semakin banyak peran yang harus kita lakoni, semakin berat amanah yang harus kita pikul.

Dalam perjalanan hidup kita yang mencoba menggenapkan separuh dien ini, mau tak mau Sang Sutradara akan memberi kita peran baru, bahkan diantara kita ada yang diberi dua peran sekaligus, ya kita pasti tahu peran itu sebagai suami dan ayah atau sebagai istri dan ibu. Memegang satu peran saja tidak mudah apalagi harus menjalani dua peran atau lebih sekaligus. Di saat yang bersamaan kadang2 beberapa peran menuntut loyallitas kita, pada saat itulah skala prioritas menjadi suatu keniscayaan.

Saudaraku fillah, sebagai laki2 menjadi ayah dan suami adalah suatu peran yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita memilih episode pernikahan. Kita sering mendengar berapa banyak orang yang gagal memerankan peran ini dengan baik, sehingga selalu saja ada episode perpisahan atau perceraian.

Kadang2 cerita-cerita indah pernikahan yang pernah diidamkan hanya tinggal dongeng2 impian yang tak pernah berwujud kenyataan. Berapa banyak para suami yang mengeluhkan sikap istrinya, dan berapa banyak ayah yang tidak bisa mengerti bagaimana cara menghadapi anaknya. Demikian pula sebaliknya berapa banyak istri yang merasa diperlakukan tidak manusiawi dan anak yang merasa tidak dikasihi.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta (untuk diambil hikmahnya), dia mengatakan bahwa kadang orang tertipu oleh angan2nya sendiri, dia menganggap bahwa pasangannya akan selalu siap melayani dia, dia menganggap bahwa pasangannya akan berjalan sesuai dengan keinginan dia. Dia lupa bahwa pasangannya itu adalah orang lain, yang punya latar belakang yang berbeda dengan dia, yang punya masa lalu yang berbeda dengan dia, dan yang juga punya keinginan seperti dia.

Oleh karena itu ketika kata "AKU" yang bicara, ketika pikiran "AKU" yang digunakan, dan keinginan "AKU" yang diperturutkan maka sudah pasti bukan keharmonisan yang didapatkan. Sama halnya dalam suatu episode drama, ketika suatu peran merasa dirinya yang paling layak dilihat, dirinya yang paling layak didengar dan hanya dirinya yang paling layak diperhatikan maka kita akan merasa jemu melihat pertunjukan drama itu karena hanya dimainkan oleh satu peran.

Saudaraku fillah, dalam episode "rumah tangga" ini Allah sedang mendidik kita untuk berbagi bukan membagi, untuk mengerti bukan dimengerti, untuk mendengar bukan didengar. Menjadi pendengar, pengertian, emapati adalah peran yang paling sulit dilakukan karena itu berarti harus melakukan dua peran sekaligus, yaitu:menjadi suami dan ayah yang pengertian, suami dan ayah yang pendengar dan suami dan ayah empati.

Apalagi bagi seorang laki2, yang merasa punya superioritas peran sebagai "Qowam", seakan-akan menjadi suami dan ayah yang mengerti adalah seperti melakukan dua peran sekaligus yang saling bertolak belakang, karena ketika menjadi suami yang "Qowam" seolah-olah dia merasa dialah yang harus didengar, dimengerti dan diperhatikan.

Maka kita harus mendudukkan fungsi "Qowam" pada tempatnya. Ketika kita disuruh menjaga istri dan anak kita dari api neraka seperti perintah Allah dalam At-Tahrim ayat 6, ketika itulah fungsi "Qowam" harus kita mainkan dengan bijaksana. Kenapa harus ditegakkan dengan bijaksana sebab rasul juga memberi peringatan pada kita untuk hati2 ketika meluruskan sikap pada wanita karena wanita itu bagaikan tulang rusuk, kalau dibiarkan tetap bengkok kalo dipaksa bisa patah.

Ketika fungsi "Qowam" tidak dilakukan dengan bijaksana yang terjadi adalah kesewenangan dan pemaksaaan yang berujung pada sikap perlawanan dan pembangkangan. Hal yang sama juga dapat terjadi pada anak. Anak akan jadi pembangkang bila dia didik dengan pemaksaan dan kediktatoran. Sebaliknya Luqman mengajarkan pada kita dalam Al-Qur’an agar mendidik anak dengan persuasif dan argumentatif.

Nabi Ibrahim juga memberi teladan bagaimana dia meminta pendapat anak, berdiskusi dengan anak untuk suatu kewajiban yang diperintahkan Allah. Kita juga dapat meneladani bagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan persamaan derajat hukum dimata Allah kepada Fatimah, dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita teladani bagaimana menjadi ayah yang terbaik bagi anak kita.

Saudaraku fillah yang dinginkan Sang Sutradara dari peran kita adalah "qowam" yang melindungi, menyayangi dan yang mau mengerti yang menanggalkan segala atribut "kekuasaan", "kesewenangan", dan "keegoisan". Indah sekali perumpamaan Allah SWT yang diberikan pada kita "kamu bagaikan pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kamu".

Dari ayat ini kita bisa menangkap pesan yang diinginkan Sang Sutradara, bahwa kita dituntut saling melengkapi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling bekerja sama, tidak ada yang merasa harus lebih dihargai, lebih dimengerti dan lebih tinggi. Kalau peran yang diminta Sang Sutradara kita jalani maka kita akan merasa saling mencinta, nyaman, aman, dan tenteram dalam menjalani episode "rumah tangga". Perasaan nyaman, aman, tentreram itu sering kita kenal dengan istilah Sakinah, Mawaddah wa Rahmah.

Saudaraku fillah ketika perasaan sakinah mawaddah wa rahmah itu terjaga dalam hati masing2 pasangan maka jika salah satu pasangan tersebut tiada maka akan dikenang oleh pasangan yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengenang Khadijah r.a. walaupun beliau sudah menikah dengan Aisyah yang jauh lebih muda dari Khadijah.

Jadi yang membuat kita terkenang di hati bukan fisik kita tapi pengorbanan kita untuk mau menjadi suami dan ayah yang mau mengerti, mau menyayangi dan empati di mata istri dan anak kita. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita untuk menjadi suami dan ayah yang ideal bagi keluarga kita. Amin.

Sunday, December 4, 2005

JAGALAH DIRIMU DARI API NERAKA

Tausyiah - Rabu, 12 Oktober 2005
JAGALAH DIRIMU DARI API NERAKA

Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Bahwa tidak akan masuk neraka orang menangis karena takut kepada Allah sehingga ada air susu kembali ke tempat asalnya."

Dalam sebuah kitab Daqa'iqul Akhbar menerangkan bahwa akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat nanti, dan sangat beratlah timbangan kejahatannya, dan telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka salah satu daripada rambut-rambut matanya berkata, "Wahai Tuhanku, Rasul Engkau Nabi Muhammad S.A.W telah bersabda, siapa yang menangis karena takut kepada Allah S.W.T, maka Allah mengharamkan matanya itu ke neraka dan sesungguhnya aku menangis karena amat takut kepada-Mu."

Akhirnya Allah S.W.T mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka dengan berkat sehelai rambut yang pernah menangis karena takut kepada Allah S.W.T. Malaikat Jibril A.S mengumumkan, "telah selamat Fulan bin Fulan sebab sehelai rambut."

Dalam sebuah kitab lain, Bidayatul-Hidayah, diceritakan bahwa pada hari kiamat nanti, akan didatangkan neraka jahanam dengan mengeluarkan suaranya, suara api yang sangat menakutkan, semua umat menjadi berlutut karena kesusahan menghadapinya.

Allah S.W.T berfirman yang bermaksud, "Kamu lihat (pada hari itu) setiap umat berlutut (yakni merangkak pada lututnya). Tiap-tiap umat diseru kepada buku amalannya. (Dikatakan kepadanya) Pada hari ini kamu dibalasi menurut apa-apa yang telah kau kerjakan." (Surah al-Jatsiyah ayat 28)

Pada waktu itu, akan berkata setiap orang hingga Nabi-nabi dengan ucapan, "Diriku, diriku (selamatkanlah diriku Ya Allah) kecuali hanya seorang nabi saja yang akan berkata, "Umatku, umatku." Beliau ialah junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W.

Pada masa itu akan keluarlah api neraka jahim seperti gunung-gunung, umat Nabi Muhammad berusaha menghalanginya dengan berkata, "Wahai api! Demi hak orang-orang yang solat, demi hak orang-orang yang ahli sedekah, demi hak orang-orang yang khusyuk, demi hak orang-orang yang berpuasa, supaya engkau kembali."

Walaupun dikata demikian, api neraka itu tetap tidak mau kembali, lalu malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya api neraka itu menuju kepada umat Muhammad S.A.W"

Kemudian Jibril membawa semangkuk air dan Rasulullah meraihnya. Berkata Jibril A.S. "Wahai Rasulullah, ambillah air ini dan siramkanlah kepadanya." Lalu Baginda mengambil dan menyiramkannya pada api itu, maka padamlah api itu.

Setelah itu Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada Jibril A.S. "Wahai Jibril, Apakah air itu?" Maka Jibril berkata, "Itulah air mata orang durhaka di kalangan umatmu yang menangis karena takut kepada Allah S.W.T. Sekarang aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu agar engkau menyiramkan pada api itu." Maka padamlah api itu dengan izin Allah S.W.T.

Telah bersabda Rasulullah S.A.W, " Ya Allah anugerahilah kepada kami dua buah mata yang menangis karena takut kepada-Mu, sebelum tidak ditemunya air mata."

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan mata yang begadang berjaga dalam jihad fi sabilillah." (HR At-Tirmizy - Hasan Shahih)

Banyak hadits –hadits lain yang menggambarkan tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Alloh.,diantaranya;

Dari Anas ra ,dia berkata;”Rasululloh SAW berkhutbah dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku dengar semisalnya, beliau bersabda;”Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui,niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis”. Anas berkata; Maka para sahabat Rasululloh SAW menutupi muka mereka.Dan isak tangis merekapun terdengar.” HR Bukori-Muslim.

Dari Ibnu Umar ra,dia berkata;” Tatkala sakit Rasululloh semakin keras,dikabarkan kepada beliau perihal sholat,maka beliau bersabda; “Suruhlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang”.Aisyah ra berkata;” Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang lembut hatinya, apabila dia membaca Al-quran pasti dikalahkan oleh isak tangis” Maka beliau bersabda;”Suruhlah ia agar memimpin shalat”

Dari Abu Umamah Shudday Ibn Ijlan Al-Bahili ra dari nabi saw bersabda; Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Alloh selain dari dua tetes dan dua bekas,yaitu tetesan air mata karena takut kepada Alloh dan tetesan darah yang menetes sewaktu berjuang di jalan Alloh.Adapun bekas, yaitu bekas luka sewaktu berjuang dijalan Alloh dan bekas dari menjalankan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Alloh Ta’ala”.HR Tirmidzi, dia berkata;”Hadits Hasan"

Kesimpulan

1. Orang yang menangis karena takut kepada Allah SWT akan dijaga dari tersentuh api neraka. Maka sering-seringlah menangis dan mohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, agar jangan sampai terkena siksa neraka yang pedih.

2. Orang yang turut berjihad di jalan Allah akan dijaga dari api neraka, matanya berjaga di jalan Allah demi tegaknya agama Islam.

3. Jangan sampai kita menggunakan mata ini untuk begadang yang bukan-bukan dan tidak ada manfaatnya. Atau hanya sekedar melihat-lihat yang tidak ada menambah iman kepada Allah. Sebab yang dijamin terhindar dari api neraka adalah mata yang menangis karena Allah dan berjaga di medan jihad.

Tuesday, November 29, 2005

Menjaga Lisan

Archive lama: Friday, October 29, 2004
Buka-buka arsip lalu, ternyata masih sangat berharganya artikel berikut, semoga memberi manfaat bagi penulis, pengetik ulang hingga pembaca dan saya pribadi sebagai pengoleksi ^-^ (ini adalah postingan kedua milik tazco)

Wahai kaum muslimin

1. Jauhilah olehmu banyak bicara (yang tidak bermanfaat) dan jagalah mulutmu dari cerewet. Sesungguhnya Allah berfirman:
"Tiada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia". (An-Nisa':114)

"Ketahuilah bahwa di sana ada yang menghisab pembicaraanmu dan menghitungnya atasmu. Allah berfirman: Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir". (Qoof:17-18 )
Ringkaslah pembicaranmu, dan bicaralah sebatas maksud dan tujuanmu.

2. Bacalah Al-Qur'an Al-Kariem, dan berusahalah agar ia menjadi wirid harianmu, juga berusahalah untuk menghafalkannya sesuai dengan kemampuanmu, agar engkau memperoleh pahala yang besar kelak di hari akhirat.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir Radhiyallahu 'Anhu, dari Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam beliau bersabda: Kelak (di hari kiamat) akan dikatakan kepada pembaca al-qur'an, bacalah, pelan-pelanlah dan tartilah (dalam membacanya) sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, sesungguhnya tempat dan kedudukanmu ada pada akhir ayat yang kamu baca.(Hadits Shahih, Tirmidzi, 1329)

3. Tidak baik jika kamu membicarakan semua pembicaraan yang telah kamu dengar, sebab yang demikian itu memberi peluang kepadamu untuk jatuh dalam lubang kebohongan.

Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu meiwayatkan, sesungguhnya Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Cukuplah seorang dianggap sebagai pembohong, jika dia membicarakan semua apa yang telah didengarnya.(Muslim dalam Mukaddimahnya, hadits No:5)

4. Jauhilah sifat sombong dan bangga diri dengan sesuatu yang bukan milikmu karena untuk pamer dan menyombongkan diri di depan manusia.

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa ada seorang perempuan yang berkata: "wahai Rasulullah, aku katakan bahwa suamiku telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepadaku". Kemudian Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya sebagaimana orang yang memakai pakaian kepalsuan". (Muttafaq Alaih)

5. Sesungguhnya dzikir kepada Allah memiliki pengaruh yang agung bagi kehidupan ruh, jiwa, badan, dan sosial seorang muslim.

Oleh karena itu wahai ukhti muslimah berusahalah berdzikir kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan, sesungguhnya Allah telah memuji hamba-hamba-Nya yang ikhlas kepada-Nya, firman-Nya: Yaitu orang-orang yang mengingat (dzikir) Allah sambil berdiri, atau duduk atau dalam keadaan berbaring. (AliImran:191)
Abdullah bin Basar Radhiyallahu 'Anhu mengatakan: bahwa ada seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam sesungguhnya telah banyak syareat Islam yang telah aku ketahui (dan telah aku jalankan), dan sekarang beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang bisa aku jaga dan jalankan.
Beliau bersabda: "senantiasa engkau basahi lisanmu dengan dzikir kepada Allah". (Shahih, Sunan Tirmidzi, 2687)

6. Jika engkau hendak berbicara janganlah engkau agung-agungkan, jangan engkau fasih-fasihkan, dan jangan pula engkau buat-buat, sebab yang demikian itu adalah sifat yang dibenci oleh Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam.

Beliau bersabda: Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya kelak di hari kiamat ialah mereka yang suka bicara (yang tidak berfaedah), dan yang suka mengada-adakan pembicaraannya, dan para Mutafaihiqun (orang yang mengagung-agungkan pembicaraan bohong). (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, 1642)

7. Hendaklah engkau berteladan kepada Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam , yang senantiasa lebih banyak diam dan berfikir, tidak memperbanyak tertawa berlebih-lebihan di dalamnya.
Diriwayatkan dari Sammak, ia berkata: aku berkata kepada Jabir bin Samurah: pernahkah kamu duduk(bermajlis) dengan Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam? Dia menjawab: pernah, beliau itu banyak diam dan sedikit tertawa. Pernah para sahabatnya membaca syair dan menceritakan tentang urusan mereka, lalu mereka tertawa, tetapi Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam ketika itu hanya sekedar tersenyum. (Musnad Ahmad, 5/86)

Jika kamu berbicara, maka batasilah pembicaraanmu hanya yang baik-baik saja, jika kamu tidak bisa maka diam itu lebih baik bagimu. Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia mengatakan yang baik atau lebih baik diam. (Bukhari)

8. Janganlah sekali-kali memutus pembicaraan orang lain atau membantahnya atau menampakkan pelecehan terhadapnya, tetapi jadilah pendengar yang baik yang mendengarkan pembicaraan orang lain dengan sopan (sebagai tanda budi baikmu), dan jika engkau terpaksa membantah ucapan mereka bantahlah dengan cara yang lebih baik (untuk menampakkan kepribadianmu).

9. Waspadalah sepenuhnya dengan sikap mengejek dan merendahkan dialek pembicaraan orang lain, seperti terhadap orang yang kurang lancar bicaranya atau terhadap mereka yang berbicara dengan tersendat-sendat.

Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan janganpula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik dari wanita(mengolok-olok). (Al-Hujurat:11)
Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Seorang muslim adalah saudara orang muslim yang lainnya, tidak boleh mendzaliminya, tidak boleh menghinanya dan tidak juga meremehkannya ...., cukuplah seseorang telah berbuat kejahatan jika ia meremehkan saudaranya yang muslim. (HR.Muslim, 2564)

10. Jika engkau mendengar bacaan Al-Qur'an al-Karim, maka hentikan pembicaraanmu apapun masalah yang sedang engkau bicarakan, karena menghormati terhadap kalamullah, dan untuk mengindah perintah-Nya yang mana Dia telah berfirman: Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan baik (tenang) agar kamu mendapat rahmat. (Al-'Araf:204)

11. Senantiasa menimbang kata-kata (ucapanmu) sebelum diucapkan oleh lisanmu, dan berusahlah agar kalimat yang terucap oleh lisanmu adalah kalimat yang baik dan menyejukkan tetap dalam kerangka jalan kebaikan, jauh dari keburukan dan sesutau yang menghantarkan kepada murka Allah.

Sesungguhnya kata-kata itu memiliki tanggung jawab yang besar, sudah berapa banyak kata-kata yang memasukkan pengucapnya ke dalam surga, sebaliknya sudah berapa banyak kata-kata yang menenggelamkan pengucapnya ke lembah Jahannam.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam beliau bersabda: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan yang mengandung ridla Allah, seakan-akan manusia tidak peduli dengannya maka Allah akan mengangkatnya dengannya beberapa derajat, dan seorang hamba berbicara dengan suatu yang dimurkai Allah, seakan-akan manusia tidak peduli dengannya maka Allah menceburkannya karenanya ke dalam lembah Jahannam. (HR. Bukhari, 6478)

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Muadz bin Jabal Radhiyallahu 'Anhu bertanya kepada Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam : Apakah kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kalimat yang kita ucapkan? Beliau bersabda: ibumu telah kehilangan dirimu membinasakanmu wahai Muadz, tidaklah ada seorang manusia yang ditelungkupkan wajahnya kedalam neraka, kecuali disebabkan oleh hasil lisannya.(Hadits Shahih, diriwayatkan oleh irmidzi, 2110)

12. Pergunakanlah lisanmu untuk beramar ma'ruf dan nahyu munkar serta untuk berdakwah kepada kebaikan, karena lisan adalah nikmat Allah yang agung yang telah dikaruniakan kepadamu. Allah berfirman: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. (An-Nisa':114)

Diketik ulang dari:
Nasehat kepada para Muslimah (Bagian Satu),
'Abdul 'Aziz al-Muqbil.
Penerbit: Pustaka Arafah, Solo, cet.I, April 2001/Muharram 1422 H, hal.21-29
Kiriman dari Al-Mandily akob_the_great_03@yahoo.com

Thursday, November 17, 2005

Mengapa kita diharuskan berdo'a?

oleh: Ummu Farhan dan mba Nuha san di Milis Fahima

Tidak lain karena Allah sendiri yg memerintahkan hamba2-Nya untuk berdo'a.

Seperti yg disebutkan dalam salah satu firman-Nya berikut ini:
Dan Rabbmu berfirman : "Berdoalah kepada-KU, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari meyembahKu akan masuk neraka
jahannam dalam keadaan hina dina" (QS. AlMukmin:60).

Inilah karunia dan kemurahan Allah, Dia menganjurkan para hambaNya untuk berdoa kepada-Nya dan mengharuskan kepada ZatNya untuk memperkenankan doa mereka. Sebagaimana
yg dikatakan oleh Syufan ats-Tsauri, "wahai Zat yg sangat mencintai hamba yg paling banyak meminta kepadaNya, kemudian memperbanyak permintaan kepada-Nya. Wahai Zat yg sangat membenci hamba yg paling sedikit meminta kepada-Nya. Tiada siapapun yg seperti itu
selain Engkau, wahai Tuhanku". Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Abu Ya'ala meriwayatkan di dalam musnadnya dari Anas bin Malik r.a., dari Rasulullah saw, yg menceritakan dari Rabbnya, Dia berfirman :

"Ada empat perkara: satu untuk-Ku, satu untukmu, satu untuk-Ku dan untukmu, dan satu untukmu dan hamba2Ku. Adapun yg untukKu adalah kamu semua mengabdi kepada-Ku dan
tidak menyekutukan Aku dg apa pun. Yg utkmu adalah kewajiban-Ku utk memberikan ganjaran atas amal baik yg telah kamu kerjakan. Yg antara Aku dan kamu, maka darimu adalah doa dan dari-Ku adalah pengabulannya. Dan yg antara kamu dg hamba2-Ku ialah Aku meridhai mereka atas apa yg kamu ridhai utk dirimu".

Diriwayatkan oleh Imam ahmad dari Nu'man bin Basyir r.a., katanya, Rasulullah saw, telah bersabda, "Sesungguhnya berdoa itu merupakan ibadah. Kemudian beliau membacakan ayat, "dan Tuhanmu berfirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang2 yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina'".

Diriwayatkan pula dari Ahmad juga dari Abu Hurairah r.a., katanya rasulullah saw telah bersabda, "Barang siapa yg tidak berdoa kepada Allah SWT, maka Allah murka kepadanya".

Seorang hamba selalu memohon dan meminta kepada Alloh subhanahu wa
ta'ala apa saja yg dibutuhkannya setiap hari untuk kepentingan dunia
maupun akhirat,karena semua perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi
Alloh.Sebagaimana dalam firmannya:
"Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya;dan
Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yg tertentu." (QS.
Al-Hijr:21)

Do'a penting yg dimohonkan oleh seorang hamba:
1. Mohon hidayah/petunjuk kepada Alloh subhanahu wa ta'ala,yaitu
hidayah tufiq agar ditunjuki diatas jalan yg haq (benar).
2. Mohon kepada Alloh subhanahu wa ta'ala agar diampuni segala dosa yg
dilakukan,karena setiap hari,siang dan malam seorang hamba tidak luput
dari berbuat dosa dan maksiat.
3. Mohon kepada Alloh subhanahu wa ta'ala agar dimasukan ke Surga dan
dijauhkan dari spi Neraka.
4. Mohon kepada Alloh subhanahu wa ta'ala keselamatan di dunia dan
akhirat,serta dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka.
5. Mohon kepada Alloh subhanahu wa ta'ala agar hatinya ditetapkan
diatas agama dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya.
6. Mohon kepada Alloh subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan nikmat
Islam,Sunnah dan diselamatkan dari segala kemurkaan-Nya.

**Sumber : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad
Nasib Ar-Rifa

Sumber: Diambil dari buku Do'a dan Wirid ditulis oleh ust Yazid bin
Abdul Qadir Jawas,terbitan Pustaka Imam Asy-syafi'i

Tuesday, November 8, 2005

Ajalku pasti

Oleh: Ummu Iza
ulfamasykur@yahoo.com

Firman Allah Taala yang bermaksud :
" Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) mempercepatnya."
(Surah Al-A'raf ayat 34)

Ajalku pasti tapi tidak terlihat oleh pandanganku kapan akan datangnya. Ajal yang Allah janjikan itu takkan tertangguh sesaatpun malah Izrail sesekali takkan alpa dalam urusannya. Sesungguhnya malaikat maut menjalankan perintah Allah SWT dengan tepat dan sempurna, dia tidak diutus hanya untuk mencabut roh orang sakit saja, ataupun roh orang yang mendapat kecelakaan dan malapetaka. Jika Allah SWT menetapkan kematian seseorang ketika tertimpa kemalangan, atau ketika diserang sakit, maka pastinya Izrail mencabut roh orang itu ketika kejadian tersebut.

Namun ajal tidak mengenal orang yang sehat, ataupun orang-orang kaya yang sedang hidup mewah dibuai kesenangan. Malaikat maut datang tepat pada waktunya tanpa mengira kita sedang ketawa riang atau mengerang kesakitan. Bila ajal telah tiba, maka kematian itu tidak akan tertangguh walau hanya sesaat. Tidak banyak manusia yang mengaitkan kematian itu dengan kehadiran malaikat maut yang datang tepat pada saat ajal seseorang sudah sampai, sedangkan malaikat maut senantiasa berada di sekeliling manusia, mengenal pasti memerhatikan orang-orang yang hayatnya sudah tamat. Sebuah hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya :

" Bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenung wajah seseorang, didapati orang itu ada yang bersendau gurau. Maka berkata Izrail : Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Taala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih berhura-hura dan bersendaugurau."

Betapa seringnya malaikat maut melihat dan menatap wajah seseorang, yaitu sebanyak 70 kali dalam masa 24 jam. Andai kata kita manusia sadar hakikat tersebut, niscaya kita tidak akan lalai mengingati mati. Tetapi oleh karena malaikat maut adalah makhluk ghaib, manusia tidak melihat kehadirannya, karena itu manusia tidak sama sekali menyadari apa yang dilakukan oleh Malaikat Izrail atas Kuasa Allah.

Justru itu, tidak heranlah, jika banyak manusia yang masih mampu bersenang-senang dan bersendau gurau, seolah-olah dia tidak ada masalah yang perlu difikirkan dan direnungkan dalam hidupnya. Walaupun dia adalah seorang yang miskin amal kebajikan serta tidak memiliki secuil bekal amalan untuk akhiratnya, dan sebaliknya banyak pula melakukan dosa. Moga diri ini sentiasa selalu ingat untuk meningkatkan amal dalam bulan Ramadhan yang telah dipenghujung ini karena belum pasti diri akan ketemu Ramadhan seterusnya sedangkan ajal itu sangat pasti akan menjemput bila tiba waktunya.

Sunday, November 6, 2005

Panduan mengqadha puasa Ramadhan dan puasa 6 hari Syawal

1. Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata : Adalah salah seorang diantara kami tidak shaum pada bulan Ramadhann pada zaman Rasulullah saw. maka ia tidak sanggup mengqadhanya ( membayar shaum yang ditingalkan ) sehingga datang bulan sya'ban ( yakni pada bulan sya'ban baru bisa membayar shaumnya ). ( H.R : Muslim)

2.Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Adalah saya mempunyai hutang shaum bulan Ramadhan, saya tidak mampu membayarnya sampai datang bulan sya'ban. (H.R Bukhary )

3. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshariy ra: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : Barang siapa yang shaum pada bulan Ramadhan, kemudian diikuti shaum enam hari pada bulan syawal adalah seperti shaum setahun penuh. ( H.R : Muslim)

KESIMPULAN
Hadits-hadits di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa :
a. Barangsiapa yang mempunyai hutang shaum bulan Ramadhan, hendaklah segera diqadha ( di bayar ) secepat mungkin jangan di tunda-tunda kecuali karena ada uzur dan terpaksa di tunda meskipun sampai bulan sya'ban. ( dalil : 2 )
b. Disunnahkan shaum enam hari pada bulan syawal dengan syarat shaum Ramadhannya sudah lengkap, tidak ada hutang.
c. Pengamalan shaum enam hari pada bulan Syawal ini dapat dikerjakan secara berurutan ( enam hari berturut-turut ) atau berselang-seling ( tidak berurutan ). Yang penting pelaksanaanya adalah selama bulan Syawal.

Maraji' (Daftar Pustaka):

1. Al-Qur?anul Kariem
2. Tafsir Aththabariy.
3. Tafsir Ibnu Katsier.
4. Irwaa-Ul Ghaliel, Nashiruddin Al-Albani.
5. Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq.
6. Tamaamul Minnah, Nashiruddin Al-Albani.

Sumber: KMII Jpg

Birrul Walidain

oleh: ummu Faiz
Alloh adalah tujuan hidup kita. Untuk sampai ke tujuan kita butuh gkendaraanh dengan mesin yang baik, bensin murni dan rem yang baik. Analog perjalanan hidup kita, kendaraannya adalah Islam, mesinnya Aqidah dengan bensin Ibadah; murni tidak ada campuran dan penuh; dan remnya adalah Akhlaq. Jika semuanya dikondisikan dengan baik maka akan mempercepat bagi kita menuju Alloh swt.

Sebagai seorang muslimah tidak hanya mengenakan jilbab secara fiqih, jilbab yang kelihatan, tetapi juga perlu jilbab yang lain yaitu jilbab aqidah dan jilbab akhlaq. Sikap terhadap orang tua bagi seorang muslimah termasuk jilbab akhlaq.

Salah satu karakter muslimah yang harus dimiliki adalah senantiasa berbakti pada orang tuanya (birrul walidain). Berbakti kepada orang tua bukan sekedar karena untuk membalas jasa segala kebaikan orang tua, tetapi lebih dari itu karena iman kepada Alloh swt.

Alloh swt memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap orang tua, termaktub dalam firman-Nya dalam Al Qur`an.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu Bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ahh, ih dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia(QS. Al Israa: 23)

*Mengucapkan kata 'ahh' kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang Ibu Bapaknya, Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang Ibu Bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(QS. Luqman: 14)

Bila bakti kita kepada orang tua karena alasan jasa keduanya yang dikedepankan, maka apabila orang tua tidak punya jasa, anak bisa merasa tidak perlu berbakti kepada orang tua. Bagaimana pun sikap kedua orang tua kita, kita harus tetap berbakti trehadap keduanya.

Wujud bakti kita terhadap kedua orang tua adalah sbb:

1. Bersyukur kepada orang tua dan mentaati perintah orang tua selama tidak menyimpang dari ajaran Alloh swt. Jika perintah orang tua menyimpang dari ajaran Alloh swt maka kita harus menolaknya dengan cara yang ma`ruf. Kalaupun kedua orang tua musyrik, kita harus tetap mempergauli mereka secara ma`ruf di dunia.

2. Memuliakan kedua orang tua. Diwujudkan dengan perkataan yang sopan, tutur kata yang lembut dan tidak duduk di atas sementara orang tua berada di bawah. Kadang kala berbasa-basi terhadap orang tua juga diperlukan. Selain itu juga tidak pergi tanpa izin dari Ibu.

3. Membantu orang tua selama kita mampu membantunya atau paling tidak kita tidak membebani orang tua.

4. Bila kedua orang tua sudah tidak ada, bentuk bakti kita adalah:

- menjalin hubungan silaturahim dengan orang2 yang dekat dengan orang tua

- bila ada yang disantuni orang tua kita harus melanjutkannya

- mendo`akan dan memohonkan ampunan Alloh swt.

- Memenuhi janji-janji kedua orang tua yang telah diucapkan selama beliau masih hidup.

Berbakti kepada kedua orang tua yang kita wujudkan adalah bagian dari ibadah kepada Alloh swt. Jika bakti kita kepada kedua orang tua tersebut diniatkan karena Alloh swt maka itu bagian dari aqidah. Jika bakti kita kepada orang tua juga diniatkan untuk membalas jasa kedua orang tua kita maka itu bagian dari akhlaq.

WaAllohu`alam bishshowab.

Sumber: disarikan dari KRPH Masjid Mardliyah Jogja, Ust. Syathori.

===========================================
UMMU FAIZ
4-16-17-1203 Yamada Kita-ku Nagoya JAPAN 462-0812
Telp: 052-9118404 (rumah) 090-91756070 (HP)
Homepage: http://www.geocities.com/ayangata/
===========================================

Wednesday, November 2, 2005

Alasan Mengapa Jangan Berputus Asa

Dudi Sobari
06 May 2005, 19:07:19
Di sebuah Milis

Menurut sebuah riwayat dari Anas bin Malik, suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ''Janganlah salah satu dari kamu meminta mati karena kesulitan hidup yang menimpanya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian, maka ucapkan doa sebagai berikut, 'Ya Allah, panjangkanlah umurku kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku manakala memang kematian lebih baik bagiku'.'' (HR Bukhari-Muslim).

Islam melarang prasangka buruk terhadap Allah dan putus asa dari rahmat-Nya. Surat An-Nisa ayat 29 melarang bunuh diri, karena Tuhan adalah Maha Penyayang kepada makhluknya. Dalam surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra' ayat 31, Allah melarang keras membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan kemelaratan. Dalam peristiwa lain, Rasulullah SAW pernah berkunjung kepada seorang yang sangat menderita sewaktu sekarat menghadapi kematian. Rasulullah kasihan melihat penderitaan dahsyat pada akhir hayat orang itu. Lalu terjadilah dialog antara Rasulullah dan dia.

Kata Rasulullah, ''Apakah pernah Anda memohon sesuatu kepada Allah?'' Ia menjawab, ''Pernah. Saya meminta kepada Allah supaya segala siksaan yang akan saya terima di akhirat nanti biarlah disegerakan di dunia ini
juga.'' Rasulullah bersabda, ''Subhanallah, pasti Anda tidak akan kuat menanggungnya. Bukankah saya sudah mengajarkan doa yang bunyinya, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di
akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka'.'' (HR Imam Ahmad).

Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan diuji dengan berbagai cobaan dalam kehidupan ini. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ''Tiap-tiap bencana apa
pun yang menimpa seorang Muslim, sekalipun satu duri, adalah karena salah satu dari dua sebab. (Yaitu) karena Allah hendak mengampuni dosa kesalahannya yang tidak dapat diampuni-Nya melainkan dengan cobaan itu,
atau karena Allah hendak memberinya suatu kehormatan yang tidak mungkin dapat dicapainya melainkan dengan cobaan itu.''

Dalam kaitan ini dapat dipahami kenapa eutanasia dilarang dalam Islam. Menurut hukum agama dan moralitas, eutanasia sama dengan tindakan pembunuhan. Almarhum Dr. H. Ali Akbar dalam buku Etika Kedokteran dalam
Islam menyatakan, ''Islam mewajibkan dokter mengobati untuk meringankan dan menyembuhkan penderitaan si sakit dengan segala usaha, sampai ia sembuh atau mati. Eutanasia adalah pembunuhan yang dilarang oleh Allah SWT, baik atas permintaan sendiri, maupun karena hendak meringankan penderitaan si sakit karena Allahlah yang mempunyai hak mematikan.''

Pada surat Yusuf ayat 87, Allah SWT mengingatkan pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya tatkala hendak berangkat ke Mesir untuk mencari Yusuf, ''Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.''

Wallahu a'lam

Friday, October 28, 2005

Menggapai Ampunan Allah dgn Taubat dan Istighfar

Oleh: "Ummu Qonita"
Diposting di milis Fahima

Sahabat Fahima yg dirahmati Allah, kalau kita perhatikan diri kita sebagai manusia, ternyata kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Manusia bukanlah seperti malaikat yang ma'shum dari segala kesalahan, tidak pernah sekalipun mereka meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun melanggar larangan-laranganNya.

Karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sudah menjadi keharusan bagi kita kaum muslimin untuk bertaubat atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan dan senantiasa meminta ampun kepadaNya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan
kewajiban bertaubat.

Firman Allah SWT:
Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. 24:31)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada penduduk Madinah yang jelas adalah orang-orang yang beriman dan merupakan umat yang terbaik. Mereka adalah orang-orang
yang beriman di hadapan Rasulullah SAW, sabar dalam mempertahankan keimanan mereka walaupun menghadapi siksaan yang luar biasa pedihnya dari golongan kafir
Quraisy, berhijrah bersama Rasulullah SAW meninggalkan harta benda dan kampung halaman mereka yang tercinta,mereka berjuang menegakkan agama Islam bersama
Rasulullah SAW. Mereka yang demikianpun diperintahkan Allah SWT agar bertaubat kepadaNya. Bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan
mereka?

Rasulullah SAW bersabda:
Hai sekalian manusia bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan darinya, sesungguhnya saya bertaubat dalam sehari seratus kali. (HR: Muslim).

Hakikat Istighfar dan Taubat
Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata. Sebagian mereka mengucapkan, "Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Tetapi, kalimat itu tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis
ini adalah perbuatan orang-orang dusta.

Para ulama, semoga Allah memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka, telah menjelaskan hakikat istighfar dan taubat.Imam ar-Raghib al-Ashfahani menerangkan, "Dalam istilah syara', taubat adalah meninggalkan dosa karena
keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi (diganti).
Jika keempat hal itu telah terpenuhi berarti syarat taubatnya telah sempurna."

Syarat-syarat taubat :

Bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika dosa itu adalah dosa terhadap Allah SWT dan tidak ada sangkut pautnya dengan anak cucu Adam, maka syarat
taubatnya ada tiga :
1. Berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu.
2. Menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut.
3. Berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi untuk
selama-lamanya.

Jika taubat itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada empat. Ketiga syarat seperti di atas,dan keempat hendaknya ia membebaskan diri (memenuhi)hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa had (hukuman) tuduhan atau sejenisnya maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah (menggunjing), maka ia harus meminta maaf."

Adapun istighfar, sebagaimana diterangkan Imam ar-Raghib al-Ashfahani adalah "Meminta (ampunan) dengan ucapan dan perbuatan. Allah SWT berfirman,
"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." (Nuh: 10).

Tidaklah berarti bahwa mereka diperintahkan meminta ampun hanya dengan lisan semata, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan, memohon ampun
(istighfar) hanya dengan lisan saja tanpa disertai perbuatan adalah pekerjaan para pendusta.

Kapan pintu taubat ditutup?
Allah SWT akan selalu menerima taubat hambaNya selama ajal belum menjemput orang tersebut. Apabila roh telah sampai ke hulqum (tenggorokan ) maka taubat seseorang
itu sudah tidak berguna lagi. Rasulullah SAW bersabda:Sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai ke tenggorrokan ( HR: Ahmad,
Ibnu Majah, Tirmizi dan ia berkata : hadits hasan ).

Pintu taubat juga sudah tertutup apabila matahari telah terbit dari arah barat. Rasululllah SAW bersabda:
Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya (sebelah barat ), niscaya Allah SWT akan menerima taubatnya. (HR: Muslim )

Walau demikian, janganlah kita menunda-nunda taubat.Karena taswif (menunda-nunda ) adalah tanda orang yang tidak beruntung- wal'iyaazu billah.

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW menjelaskan:
Sesungguhnya Allah SWT membuka tanganNya di waktu malam agar bertaubat orang yang bersalah di siang hari, dan membuka tanganNya di waktu siang agar bertaubat orang yang bersalah ( berdosa ) di malam hari, sampai terbit matahari dari sebelah barat. (HR: Muslim ).

Allah akan selalu menerima taubat hambaNya sebesar apapun dosa itu.

Beberapa faedah taubat dan istighfar
1. Sebagai penolak bala dan azab dari Allah SWT.
Disamping sebagai sebuah kewajiban, taubat juga sebagai benteng dari turunnya azab Allah SWT. Firman Allah SWT:
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada diantara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun". (QS. 8:33)
Abu Musa Al Asy'ari r.a. pernah mengatakan tentang ayat di atas: "Kita mungkin masih bisa tenang pada masa hidup Rasulullah SAW, karena kita semua yakin bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan azabNya selama beliau masih ada di tengah-tengah kita. Sekarang, setelah Rasulullah SAW tiada, tidak ada lagi yang bisa menahan turunnya azab Allah SWT kecuali kalau kita senantiasa meminta ampun kepadaNya."

2. Taubat dan Istighfar pembuka pintu rizki.
Beberapa nash (teks) Alquran dan hadis menunjukkan bahwa istighfar dan taubat termasuk sebab-sebab rezeki dengan karunia Allah (QS.Nuh:10-12, Hud: 52).

Ayat yang lain adalah firman Allah:
"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari Kiamat." (Hud:3).

Dalil lain bahwa beristighfar dan taubat adalah diantara kunci-kunci rezeki, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas ia berkata,Rasulullah bersabda, "Barangsiapa memperbanyak
istighfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan dan Allah akan
memberinya rezeki (yang halal) dari arah yang tiada disangka-sangka."

Karena itu, kepada orang yang mengharapkan rezeki hendaklah ia bersegera untuk memperbanyak istighfar (memohon ampun), baik dengan ucapan maupun perbuatan.
Dan, hendaknya setiap muslim waspada, sekali lagi hendaknya waspada, dari melakukan istighfar hanya sebatas dengan lisan tanpa perbuatan. Sebab, itu adalah pekerjaan para pendusta.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki sifat taubat dan istighfar, dan mudahkanlah rezeki-rezeki kami, lancarkanlah urusan-urusan kami serta jagalah keadaan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa. Amin, wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.

Wallahu A'lamu Bishshawab.

Sumber:
www.alislam.or.id
www.aldakwah.com; buletin ar risalahTahun I No. 57 &
58, Tanggal 16 & 23/ 11 / 1422 H

Wassalamu'alaikum wrwb

Sunday, October 16, 2005

Kuatkan Militansi

Oleh KH. Rahmat Abdullah

Sejarah telah diwarnai, dipenuhi dan diperkaya oleh orang-orang yang
sungguh-sungguh. Bukan oleh orang-orang yang santai, berleha-leha dan
berangan-angan. Dunia diisi dan dimenangkan oleh orang-orang yang
merealisir cita-cita, harapan dan angan-angan mereka dengan jiddiyah
(kesungguh-sungguhan) dan kekuatan tekad.
Ikhwah rahimakumullah,
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat 19 Ayat 12 yang artinya,
Ya Yahya hudzil kitaaba bi quwwah ..".(QS. Maryam (19):12)

Tatkala Allah SWT memberikan perintah kepada hamba-hamba-Nya yang
ikhlas, Ia tak hanya menyuruh mereka untuk taat melaksanakannya
melainkan juga harus mengambilnya dengan quwwah yang bermakna
jiddiyah, kesungguhan-sungguhan.

Sejarah telah diwarnai, dipenuhi dan diperkaya oleh orang-orang yang
sungguh-sungguh. Bukan oleh orang-orang yang santai, berleha-leha dan
berangan-angan. Dunia diisi dan dimenangkan oleh orang-orang yang
merealisir cita-cita, harapan dan angan-angan mereka dengan jiddiyah
(kesungguh-sungguhan) dan kekuatan tekad.

Namun kebatilan pun dibela dengan sungguh-sungguh oleh para
pendukungnya, oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib ra menyatakan :
"Al-haq yang tidak ditata dengan baik akan dikalahkan oleh Al-bathil
yang tertata dengan baik".
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah,
Allah memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya dan derajat yang
setinggi-tingginya bagi mereka yang sabar dan lulus dalam ujian
kehidupan di jalan dakwah. Jika ujian, cobaan yang diberikan Allah
hanya yang mudah-mudah saja tentu mereka tidak akan memperoleh
ganjaran yang hebat. Di situlah letak hikmahnya yakni bahwa seorang
da'i harus sungguh-sungguh dan sabar dalam meniti jalan dakwah ini.
Perjuangan ini tidak bisa dijalani dengan ketidaksungguhan, azam yang
lemah dan pengorbanan yang sedikit.

Ali sempat mengeluh ketika melihat semangat juang pasukannya mulai
melemah, sementara para pemberontak sudah demikian destruktif, berbuat
dan berlaku seenak-enaknya. Para pengikut Ali saat itu malah menjadi
ragu-ragu dan gamang, sehingga Ali perlu mengingatkan mereka dengan
kalimatnya yang terkenal tersebut.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah,
Ketika Allah menyuruh Nabi Musa as mengikuti petunjuk-Nya, tersirat di
dalamnya sebuah pesan abadi, pelajaran yang mahal dan kesan yang
mendalam: "Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat)
segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu;
maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan
suruhlah kaummu berpegang teguh kepada perintah-perintahnya dengan
sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri
orang-orang yang fasiq".(QS. Al-A'raaf (7):145)

Demikian juga perintah-Nya terhadap Yahya, dalam surat Maryam ayat 12
: "Hudzil kitaab bi quwwah" (Ambil kitab ini dengan quwwah). Yahya
juga diperintahkan oleh Allah untuk mengemban amanah-Nya dengan
jiddiyah (kesungguh-sungguhan). Jiddiyah ini juga nampak pada diri
Ulul Azmi (lima orang Nabi yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad
yang dianggap memiliki azam terkuat).

Dakwah berkembang di tangan orang-orang yang memiliki militansi,
semangat juang yang tak pernah pudar. Ajaran yang mereka bawa bertahan
melebihi usia mereka. Boleh jadi usia para mujahid pembawa misi dakwah
tersebut tidak panjang, tetapi cita-cita, semangat dan ajaran yang
mereka bawa tetap hidup sepeninggal mereka.

Apa artinya usia panjang namun tanpa isi, sehingga boleh jadi biografi
kita kelak hanya berupa 3 baris kata yang dipahatkan di nisan kita :
"Si Fulan lahir tanggal sekian-sekian, wafat tanggal sekian-sekian".

Hendaknya kita melihat bagaimana kisah kehidupan Rasulullah saw dan
para sahabatnya. Usia mereka hanya sekitar 60-an tahun. Satu rentang
usia yang tidak terlalu panjang, namun sejarah mereka seakan tidak
pernah habis-habisnya dikaji dari berbagai segi dan sudut pandang.
Misalnya dari segi strategi militernya, dari visi kenegarawanannya,
dari segi sosok kebapakannya dan lain sebagainya.

Seharusnyalah kisah-kisah tersebut menjadi ibrah bagi kita dan semakin
meneguhkan hati kita. Seperti digambarkan dalam QS. 11:120,
orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah akan mendapatkan buah
yang pasti berupa keteguhan hati. Bila kita tidak kunjung dapat
menarik ibrah dan tidak semakin bertambah teguh, besar kemungkinannya
ada yang salah dalam diri kita. Seringkali kurangnya jiddiyah
(kesungguh-sungguhan) dalam diri kita membuat kita mudah berkata
hal-hal yang membatalkan keteladanan mereka atas diri kita. Misalnya:
"Ah itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Ah itu kan istri Nabi, kita kan
bukan istri Nabi". Padahal memang tanpa jiddiyah sulit bagi kita untuk
menarik ibrah dari keteladanan para Nabi, Rasul dan
pengikut-pengikutnya.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah,
Di antara sekian jenis kemiskinan, yang paling memprihatinkan adalah
kemiskinan azam, tekad dan bukannya kemiskinan harta.

Misalnya anak yang mendapatkan warisan berlimpah dari orangtuanya dan
kemudian dihabiskannya untuk berfoya-foya karena merasa semua itu
didapatkannya dengan mudah, bukan dari tetes keringatnya sendiri.
Boleh jadi dengan kemiskinan azam yang ada padanya akan membawanya
pula pada kebangkrutan dari segi harta. Sebaliknya anak yang lahir di
keluarga sederhana, namun memiliki azam dan kemauan yang kuat kelak
akan menjadi orang yang berilmu, kaya dan seterusnya.

Demikian pula dalam kaitannya dengan masalah ukhrawi berupa ketinggian
derajat di sisi Allah. Tidak mungkin seseorang bisa keluar dari
kejahiliyahan dan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah tanpa tekad,
kemauan dan kerja keras.

Kita dapat melihatnya dalam kisah Nabi Musa as. Kita melihat bagaimana
kesabaran, keuletan, ketangguhan dan kedekatan hubungannya dengan
Allah membuat Nabi Musa as berhasil membawa umatnya terbebas dari
belenggu tirani dan kejahatan Fir'aun.

Berkat do'a Nabi Musa as dan pertolongan Allah melalui cara
penyelamatan yang spektakuler, selamatlah Nabi Musa dan para
pengikutnya menyeberangi Laut Merah yang dengan izin Allah terbelah
menyerupai jalan dan tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya.

Namun apa yang terjadi? Sesampainya di seberang dan melihat suatu kaum
yang tengah menyembah berhala, mereka malah meminta dibuatkan berhala
yang serupa untuk disembah. Padahal sewajarnya mereka yang telah lama
menderita di bawah kezaliman Fir'aun dan kemudian diselamatkan Allah,
tentunya merasa sangat bersyukur kepada Allah dan berusaha mengabdi
kepada-Nya dengan sebaik-baiknya. Kurangnya iman, pemahaman dan
kesungguh-sungguhan membuat mereka terjerumus kepada kejahiliyahan.

Sekali lagi marilah kita menengok kekayaan sejarah dan mencoba
bercermin pada sejarah. Kembali kita akan menarik ibrah dari kisah
Nabi Musa as dan kaumnya.

Dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 20-26 :

"Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku,
ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di
antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka dan diberikan-Nya
kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun di
antara umat-umat yang lain".

"Hai, kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan
Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada
musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi".

"Mereka berkata: "Hai Musa, sesungguhnya dalam negri itu ada
orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak
akan memasukinya sebelum mereka keluar dari negri itu. Jika mereka
keluar dari negri itu, pasti kami akan memasukinya".

"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah)
yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan
melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya
kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal,
jika kamu benar-benar orang yang beriman".

"Mereka berkata: "Hai Musa kami sekali-kali tidak akan memasukinya
selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu
bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya
duduk menanti di sini saja".

"Berkata Musa: "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri
dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang
yang fasiq itu".

"Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negri itu
diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka
akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka
janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasiq
itu".

Rangkaian ayat-ayat tersebut memberikan pelajaran yang mahal dan
sangat berharga bagi kita, yakni bahwa manusia adalah anak
lingkungannya. Ia juga makhluk kebiasaan yang sangat terpengaruh oleh
lingkungannya dan perubahan besar baru akan terjadi jika mereka mau
berusaha seperti tertera dalam QS. Ar-Ra'du (13):11, "Sesungguhnya
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sampai mereka berusaha
merubahnya sendiri".

Nabi Musa as adalah pemimpin yang dipilihkan Allah untuk mereka,
seharusnyalah mereka tsiqqah pada Nabi Musa. Apalagi telah terbukti
ketika mereka berputus asa dari pengejaran dan pengepungan Fir'aun
beserta bala tentaranya yang terkenal ganas, Allah SWT berkenan
mengijabahi do'a dan keyakinan Nabi Musa as sehingga menjawab segala
kecemasan, keraguan dan kegalauan mereka seperti tercantum dalam QS.
Asy-Syu'ara (26):61-62, "Maka setelah kedua golongan itu saling
melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita
benar-benar akan tersusul". Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan
tersusul; sesungguhnya Rabbku bersamaku, kelak Dia pasti akan memberi
petunjuk kepadaku".

Semestinya kaum Nabi Musa melihat dan mau menarik ibrah (pelajaran)
bahwa apa-apa yang diridhai Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah dan
mendapatkan keberhasilan karena jaminan kesuksesan yang diberikan
Allah pada orang-orang beriman. Allah pasti akan bersama al-haq dan
para pendukung kebenaran. Namun kaum Nabi Musa hanya melihat laut,
musuh dan kesulitan-kesulitan tanpa adanya tekad untuk mengatasi semua
itu sambil di sisi lain bermimpi tentang kesuksesan. Hal itu sungguh
merupakan opium, candu yang berbahaya. Mereka menginginkan hasil tanpa
kerja keras dan kesungguh-sungguhan. Mereka adalah "qaumun jabbarun"
yang rendah, santai dan materialistik. Seharusnya mereka melihat
bagaimana kesudahan nasib Fir'aun yang dikaramkan Allah di laut Merah.

Seandainya mereka yakin akan pertolongan Allah dan yakin akan
dimenangkan Allah, mereka tentu tsiqqah pada kepemimpinan Nabi Musa
dan yakin pula bahwa mereka dijamin Allah akan memasuki Palestina
dengan selamat. Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam QS. 47:7, "In
tanshurullah yanshurkum wayutsabbit bihil aqdaam" (Jika engkau
menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan pendirianmu).

Hendaknya jangan sampai kita seperti Bani Israil yang bukannya tsiqqah
dan taat kepada Nabi-Nya, mereka dengan segala kedegilannya malah
menyuruh Nabi Musa as untuk berjuang sendiri. "Pergilah engkau dengan
Tuhanmu". Hal itu sungguh merupakan kerendahan akhlak dan militansi,
sehingga Allah mengharamkan bagi mereka untuk memasuki negri itu. Maka
selama 40 tahun mereka berputar-putar tanpa pernah bisa memasuki negri
itu.

Namun demikian, Allah yang Rahman dan Rahim tetap memberi mereka rizqi
berupa ghomama, manna dan salwa, padahal mereka dalam kondisi sedang
dihukum.

Tetapi tetap saja kedegilan mereka tampak dengan nyata ketika dengan
tidak tahu dirinya mereka mengatakan kepada Nabi Musa tidak tahan bila
hanya mendapat satu jenis makanan.

Orientasi keduniawian yang begitu dominan pada diri mereka membuat
mereka begitu kurang ajar dan tidak beradab dalam bersikap terhadap
pemimpin. Mereka berkata: "Ud'uulanaa robbaka" (Mintakan bagi kami
pada Tuhanmu). Seyogyanya mereka berkata: "Pimpinlah kami untuk
berdo'a pada Tuhan kita".

Kebodohan seperti itu pun kini sudah mentradisi di masyarakat. Banyak
keluarga yang berstatus Muslim, tidak pernah ke masjid tapi mampu
membayar sehingga banyak orang di masjid yang menyalatkan jenazah
salah seorang keluarga mereka, sementara mereka duduk-duduk atau
berdiri menonton saja.

Rasulullah saw memang telah memberikan nubuwat atau prediksi beliau:
"Kelak kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum
kalian selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta
demi sehasta dan sedepa demi sedepa". Sahabat bertanya: "Yahudi dan
Nasrani ya Rasulullah?". Beliau menjawab: "Siapa lagi?".

Kebodohan dalam meneladani Rasulullah juga bisa terjadi di kalangan
para pemikul dakwah sebagai warasatul anbiya (pewaris nabi). Mereka
mengambil keteladanan dari beliau secara tidak tepat. Banyak ulama
atau kiai yang suka disambut, dielu-elukan dan dilayani padahal
Rasulullah tidak suka dilayani, dielu-elukan apalagi didewakan.
Sebaliknya mereka enggan untuk mewarisi kepahitan, pengorbanan dan
perjuangan Rasulullah. Hal itu menunjukkan merosotnya militansi di
kalangan ulama-ulama amilin.

Mengapa hal itu juga terjadi di kalangan ulama, orang-orang yang
notabene sudah sangat faham. Hal itu kiranya lebih disebabkan adanya
pergeseran dalam hal cinta dan loyalitas, cinta kepada Allah, Rasul
dan jihad di jalan-Nya telah digantikan dengan cinta kepada dunia.

Mentalitas Bal'am, ulama di zaman Fir'aun adalah mentalitas anjing
sebagaimana digambarkan di Al-Qur'an. Dihalau dia menjulurkan lidah,
didiamkan pun tetap menjulurkan lidah. Bal'am bukannya memihak pada
Musa, malah memihak pada Fir'aun. Karena ia menyimpang dari jalur
kebenaran, maka ia selalu dibayang-bayangi, didampingi syaithan. Ulama
jenis Bal'am tidak mau berpihak dan menyuarakan kebenaran karena lebih
suka menuruti hawa nafsu dan tarikan-tarikan duniawi yang rendah.

Kader yang tulus dan bersemangat tinggi pasti akan memiliki wawasan
berfikir yang luas dan mulia. Misalnya, manusia yang memang memiliki
akal akan bisa mengerti tentang berharganya cincin berlian, mereka mau
berkelahi untuk memperebutkannya. Tetapi anjing yang ada di dekat
cincin berlian tidak akan pernah bisa mengapresiasi cincin berlian. Ia
baru akan berlari mengejar tulang, lalu mencari tempat untuk memuaskan
kerakusannya. Sampailah anjing tersebut di tepi telaga yang bening dan
ia serasa melihat musuh di permukaan telaga yang dianggapnya akan
merebut tulang darinya. Karena kebodohannya ia tak tahu bahwa itu
adalah bayangan dirinya. Ia menerkam bayangan dirinya tersebut di
telaga, hingga ia tenggelam dan mati.

Kebahagiaan sejati akan diperoleh manusia bila ia tidak bertumpu pada
sesuatu yang fana dan rapuh, dan sebaliknya justru berorientasi pada
keabadian.

Nabi Yusuf as sebuah contoh keistiqomahan, ia memilih di penjara
daripada harus menuruti hawa nafsu rendah manusia. Ia yang benar di
penjara, sementara yang salah malah bebas.

Ada satu hal lagi yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf as.
Wanita-wanita yang mempergunjingkan Zulaikha diundang ke istana untuk
melihat Nabi Yusuf. Mereka mengiris-iris jari-jari tangan mereka
karena terpesona melihat Nabi Yusuf. "Demi Allah, ini pasti bukan
manusia". Kekaguman dan keterpesonaan mereka pada seraut wajah tampan
milik Nabi Yusuf membuat mereka tidak merasakan sakitnya teriris-iris.

Hal yang demikian bisa pula terjadi pada orang-orang yang punya
cita-cita mulia ingin bersama para nabi dan rasul, shidiqin, syuhada
dan shalihin. Mereka tentunya akan sanggup melupakan sakitnya
penderitaan dan kepahitan perjuangan karena keterpesonaan mereka pada
surga dengan segala kenikmatannya yang dijanjikan.

Itulah ibrah yang harus dijadikan pusat perhatian para da'i. Apalagi
berkurban di jalan Allah adalah sekedar mengembalikan sesuatu yang
berasal dari Allah jua. Kadang kita berat berinfaq, padahal harta kita
dari-Nya. Kita terlalu perhitungan dengan tenaga dan waktu untuk
berbuat sesuatu di jalan Allah padahal semua yang kita miliki berupa
ilmu dan kemuliaan keseluruhannya juga berasal dari Allah. Semoga kita
terhindar dari penyimpangan-penyimpangan seperti itu dan tetap
memiliki jiddiyah, militansi untuk senantiasa berjuang di jalan-Nya.
Amin.

Wallahu a'lam bis shawab


Rahmat Abdullah

Thursday, October 13, 2005

Renungan ttg Bulan Ramadhan, Hasan Al Banna

-=ceramah Hasan Al Banna=-

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. Kita
ucapkan shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi
Muhammad, juga untuk segenap keluarga dan sahabatnya,
serta siapa saja yang menyerukan dakwahnya hingga hari
kiamat.

Wahai Ikhwan yang mulia. Saya sampaikan salam
penghormatan Islam, salam penghormatan dari sisi Allah
yang diberkati dan baik: assalamu 'alaikum wa
rahmatullah wa barakatuh.

Pada malam ini, yang merupakan akhir bulan Sya'ban,
kita menutup serial kajian kita tentang Al-Qur'anul
Karim, tentang kitab Allah swt. Insya Allah, pada
sepuluh malam yang pertama bulan Syawal, kita kembali
kepada tema tersebut. Setelah itu kita akan membuka
serial baru dari ceramah-ceramah Ikhwan, yang temanya
insya Allah: Kajian-Kajian tentang Sirah Nabi dan
Tarikh Islam.

Ramadhan adalah bulan perasaan dan ruhani, serta saat
untuk menghadapkan din kepada Allah. Sejauh yang saya
ingat, ketika bulan Ramadhan menjelang, sebagian
Salafush Shalih mengucapkan selamat tinggal kepada
sebagian lain sampai mereka berjumpa lagi
dalam shalat 'Id. Yang mereka rasakan adalah ini bulan
ibadah, bulan untuk melaksanakan shiyam (puasa) dan
qiyam (shalat malam) dan kami ingin menyendiri hanya
dengan Tuhan kami.

Ikhwan sekalian, sebenarnya saya berupaya untuk
mencari kesempatan untuk mengadakan kajian Selasa pada
bulan Ramadhan, tetapi saya tidak mendapatkan waktu
yang sesuai. Jika sebagian besar waktu selama setahun
telah digunakan untuk mengadakan kajian-kajian tentang
Al-Qur'an, maka saya ingin agar waktu yang ada di
bulan Ramadhan ini kita gunakan untuk melaksanakan
hasil dari kajian-kajian tersebut. Apalagi, banyak di
antara ikhwan yang melaksanakan shalat tarawih dan
memanjangkannya, sampai mengkhatamkan Al-Qur'an satu
kali di bulan Ramadhan. Ini merupakan cara
mengkhatamkan yang indah. Jibril biasa membacakan dan
mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi saw. sekali
dalam setahun. Nabi saw. mempunyai sifat dermawan, dan
sifat dermawan beliau ini paling menonjol terlihat
pada bulan Ramadhan ketika Jibril membacakan dan
mendengarkan bacaan Al-Qur'an beliau. Beliau lebih
dermawan dan pemurah dibandingkan dengan angin yang
ditiupkan. Kebiasaan membacakan dan mendengarkan
bacaan Al-Qur'an ini terus berlangsung sampai pada
tahun ketika Rasulullah saw. diberi pilihan untuk
menghadap kepada Ar-Rafiq Al-A'la (Allah swt. — pen.),
maka ketika itu Jibril membacakan dan mendengarkan
bacaan Al-Qur'an beliau dua kali. Ini merupakan
isyarat bagi Nabi saw. bahwa tahun ini merupakan tahun
terakhir beliau hidup di dunia.

Ikhwan sekalian, Ramadhan adalah bulan Al-Qur'an.
Rasulullah saw. pernah bersabda mengenainya,
"Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat
kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, *Ya
Rabbi, aku telah menghalangi-nya dari makan dan
syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan
syafa 'at untuknya. ' 'Sedangkan Al-Qur'an akan
berkata, 'Ya Rabbi, aku telah mengbalanginya dan tidur
di malam hari, maka perkenankan aku memberikan syafaat
untuknya. 'Maka Allah memperkenankan ke-duanya
memberikan syafaat. " (HR. Imam Ahmad dan Ath
Thabrani)

Wahai Ikhwan, dalam diri saya terbetik satu pemikiran
yang ingin saya bicarakan. Karena kita berada di pintu
masuk bulan Puasa, maka hendaklah pembicaraan dan
renungan kita berkaitan dengan tema bulan Ramadhan.

Ikhwan sekalian, kita telah berbicara panjang lebar
tentang sentuhan perasaan cinta dan persaudaraan yang
dengannya Allah telah menyatukan hati kita, yang salah
satu dampaknya yang paling terasa adalah terwujudnya
pertemuan ini karena Allah. Bila kita tidak akan
berjumpa dalam masa empat pekan atau lebih, maka bukan
berarti bara perasaan ini harus padam atau hilang.
Kita tidak mesti melupakan prinsip-prinsip luhur
tentang kemuliaan dan persaudaraan karena Allah, yang
telah dibangun oleh hati dan perasaan kita dalam
majelis yang baik ini. Sebaliknya, saya yakin bahwa la
akan tetap menyala dalam jiwa sampai kita bisa
berjumpa kembali setelah masa liburan ini, insya
Allah. Jika ada salah seorang dari Anda melaksanakan
shalat pada malam Rabu, maka saya berharap agar ia
mendoakan kebaikan untuk ikhwannya. Jangan Anda
lupakan ini! Kemudian saya ingin Anda selalu ingat
bahwa jika hati kita merasa dahaga akan perjumpaan ini
selama pekan-pekan tersebut, maka saya ingin Anda
semua tahu bahwa dahaganya itu akan dipuaskan oleh
mata air yang lebih utama, lebih lengkap, dan lebih
tinggi, yaitu hubungan dengan Allah swt., yang
merupakan cita-cita terbaik seorang mukmin bagi
dirinya, di dunia maupun akhirat.

Karena itu, Ikhwan sekalian, hendaklah Anda semua
berusaha agar hati Anda menyatu dengan Allah swt. pada
malam-malam bulan mulia ini. Sesungguhnya puasa adalah
ibadah yang dikhususkan oleh Allah swt. bagi diri-Nya
sendiri.
"Semua amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali
puasa. la untuk-Ku dan Aku akan memberikan balasannya."

Ini, wahai Akhi, mengisyaratkan bahwa setiap amal yang
dilaksanakan oleh manusia mengandung manfaat lahiriah
yang bisa dilihat, dan di dalamnya terkandung semacam
bagian untuk diri kita. Kadang-kadang jiwa seseorang
terbiasa dengan shalat, sehingga ia ingin melaksanakan
banyak shalat sebagai bagian bagi dirinya.
Kadang-kadang ia terbiasa dengan dzikir, sehingga ia
ingin banyak berdzikir kepada Allah sebagai bagian
bagi dirinya. Kadang-kadang ia terbiasa dengan
menangis karena takut kepada Allah, maka ia ingin
banyak rnenangis karena Allah sebagai bagian bagi
dirinya. Adapun puasa, wahai Akhi, di dalamnya tidak
terkandung apa pun selain larangan. Ia harus
melepaskan diri dari bermacam keinginan terhadap apa
yang menjadi bagian dirinya. Bila kita terhalang untuk
berjumpa satu sama lain, maka kita akan banyak
berbahagia karena bermunajat kepada Allah swt. dan
berdiri di hadapan-Nya, khusus-nya ketika melaksanakan
shalat tarawih.

Ikhwan sekalian, hendaklah senantiasa ingat bahwa Anda
semua berpuasa karena melaksanakan perintah Allah swt.
Maka berusahalah sungguh-sungguh untuk beserta dengan
Tuhan Anda dengan hati Anda pada bulan mulia ini.
Ikhwan sekalian, Ramadhan adalah bulan keutamaan. la
mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah swt. Hal
ini telah dinyatakan dalam kitab-Nya, "(Beberapa hari
yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang
di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan
yang batil)." (Al-Baqarah:185)

Wahai Akhi, pada akhir ayat ini Anda mendapati: "Allah
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu." (Al-Baqarah: 185) Puasa adalah
kemanfaatan yang tidak mengandung bahaya. Dengan
penyempurnaan puasa ini, Allah swt. akan memberikan
hidayah kepada hamba-Nya. Jika Allah memberikan taufiq
kepada Anda untuk menyempurnakan ibadah puasa ini
dalam rangka menaati Allah, maka ia adalah hidayah dan
hadiah yang patut disyukuri dan selayaknya Allah
dimahabesarkan atas karunia hidayah tersebut. "Dan
hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah
kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang
diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.
(Al-Baqarah: 185) Kemudian, lihatlah wahai Akhi,
dampak dari semua ini. "Dan apabila hamba-hamba-Ku
bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah)
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan
permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa
kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala
perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku,
agar mereka selalu berada dalam kebenaran."
(Al-Baqarah; 186)

Wahai Akhi, di sini Anda melihat bahwa Allah Yang Maha
Benar meletakkan ayat ini di tempat ini untuk
menunjukkan bahwa Dia swt. paling dekat kepada
hamba-Nya adalah pada bulan mulia ini.

Allah swt. telah mengistimewakan bulan Ramadhan.
Mengenai hal ini terdapat beberapa ayat dan hadits.
Nabi saw. bersabda,
"]ika bulan Ramadhan datang, pintu-pintu surga dibuka,
pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu,
kemudian datang seorang penyeru dari sisi Allah Yang
Mahabenar swt "Wahai pencari kejahatan, berhentilah!
Dan wahai pencari kebaikan, kemarilah!'"

Wahai Akhi, pintu-pintu surga dibuka, karena manusia
berbondong-bondong melaksanakan ketaatan, ibadah, dan
taubat, sehingga jumlah pelakunya banyak. Setan-setan
dibelenggu, karena manusia akan beralih kepada
kebaikan, sehingga setan tidak mampu berbuat apa-apa.
Hari-hari dan malam-malam Ramadhan, merupakan
masa-masa kemuliaan yang diberikan oleh Al-Haq swt.,
agar orang-orang yang berbuat baik menambah
kebaikannya dan orang-orang yang berbuat jahat mencari
karunia Allah swt. sehingga Allah mengampuni mereka
dan menjadikan mereka hamba-hamba yang dicintai dan
didekatkan kepada Allah.

Keutamaan dan keistimewaan paling besar bulan ini
adalah bahwa Allah swt. telah memilihnya menjadi waktu
turunnya Al-Qur'an. Inilah keistimewaan yang dimiliki
oleh bulan Ramadhan. Karena itu, Allah swt.
mengistimewakan dengan menyebutkannya dalam
kitab-Nya." (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah)
bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al-Qur'an." (Al-Baqarah: 185)

Ada ikatan hakikat dan fisik antara turunnya Al-Qur'an
dengan bulan Ramadhan. Ikatan ini adalah selain bahwa
Allah telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan,
maka di bulan ini pula Dia mewajibkan puasa. Karena
puasa artinya menahan diri dari hawa nafsu dan
syahwat. Ini merupakan kemenangan hakikat spiritual
atas hakikat materi dalam diri manusia. Ini berarti,
wahai Akhi, bahwa jiwa, ruh, dan pemikiran manusia
pada bulan Ramadhan akan menghindari tuntutan-tuntutan
jasmani. Dalam kondisi seperti ini, ruh manusia berada
di puncak kejernihannya, karena ia tidak disibukkan
oleh syahwat dan hawa nafsu. Ketika itu ia dalam
keadaan paling siap untuk memahami dan menerima ilmu
dari Allah swt. Karena itu, bagi Allah, membaca
Al-Qur'an merupakan Ibadah paling utama pada bulan
Ramadhan yang mulia.

Pada kesempatan ini, Ikhwan sekalian, saya akan
meringkaskan untuk Anda semua pandangan-pandangan saya
tentang kitab Allah swt., dalam kalimat-kalimat
ringkas.

Wahai Ikhwan yang mulia, tujuan-tujuan asasi dalam
kitab Allah swt. dan prinsip-prinsip utama yang
menjadi landasan bagi petunjuk Al-Qur'an ada empat:

1. Perbaikan Aqidah
Anda mendapati bahwa Al-Qur'anul Karim banyak
menjelaskan masalah aqidah dan menarik perhatian
kepada apa yang seharusnya tertanam sungguh-sungguh di
dalam jiwa seorang mukmin, agar ia bisa mengambil
manfaatnya di dunia dan di akhirat. Keyakinan bahwa
Allah swt. adalah Yang Maha Esa, Yang Mahakuasa, Yang
menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan bersih dari
seluruh kekurangan. Kemudian keyakinan kepada hari
akhir, agar setiap jiwa dihisab tentang apa saja yang
telah dlkerjakan dan ditinggal kannya. Wahai Akhi,
jika Anda mengumpulkan ayat-ayat mengenai aqidah dalam
Al-Qur'an, niscaya Anda mendapati bahwa keseluruhannya
mencapai lebih dari sepertiga Al-Qur'an. Allah swt.
berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hai manusia,
beribadahlah kepada Rabb kalian Yang telah menciptakan
kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar
kalian bertaqwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai
hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia
menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan
sebagai rezeki untuk kalian; karena itu janganlah
kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal
kalian mengetahui." (Al-Baqarah: 21-22)

Wahai Akhi, setiap kali membaca surat ini, Anda
mendapati kandungannya ini melintang di hadapan Anda.
Allah swt. juga ber-firman dalam surat Al-Mukminun,
"Katakanlah, 'Kepunyaan siapa-kah bumi ini, dan semua
yang ada padanya, jika kalian mengetahui?' Mereka akan
menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah
kalian tidak ingat?' Katakanlah, 'Siapakah Yang
Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang
besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.'
Katakanlah, 'Maka apakah kalian tidak bertaqwa?'
Katakanlah, 'Siapakah yang di tangan-Nya berada
kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi,
tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari
(adzab)-Nya, jika kalian mengetahui?' Mereka akan
menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, '(Kalau
demikian), maka dari jalan manakah kalian ditipu?'
Sebenar-nya Kami telah membawa kebenaran kepada
mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang
berdusta." (Al-Mukminun: 84-90)

Allah swt. juga berfirman di surat yang sama, "Apabila
sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian
nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula
mereka saling bertanya. Barangsiapa yang berat
timbangan (kebaikannya) maka mereka itulah orang-orang
yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan
timbangan (kebaikannya), maka mereka itulah
orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka
kekal di dalam neraka Jahanam." (Al-Mukminun: 101-103)

Allah swt. juga berfirman, "Apabila bumi diguncangkan
dengan guncangan yang dahsyat. Dan bumi telah
mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya.
Dan manusia bertanya, 'Mengapa bumi (jadi begini)?'
Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena
sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang
demikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia keluar
dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam,
supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan
mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrab pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat
dzarrab pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya
pula." (Az-Zalzalah: 1-8)

Allah swt. berfirman, "Hari Kiamat. Apakah hari Kiamat
itu? Tahukah kalian apakah hari Kiamat itu?"
(Al-Qari'ah: 1-3) Dalam surat lain Allah berfirman,
"Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Sampai
kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak
kalian akan mengetahui (akibat perbuatan kalian itu).
Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui."
(At-Takatsur: 1-4)
Wahai Akhi, ayat-ayat mi menjelaskan hari akhirat
dengan pen-jelasan gamblang yang bisa melunakkan hati
yang keras.

2. Pengaturan Ibadah
Anda juga membaca firman Allah swt. mengenai ibadah.
"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."
(Al-Baqarah: 43) "...diwajib-kan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kalian." (Al-Baqarab: 183) "...mengerjakan haji adalah
kewa-jiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (All
Imran: 97) "Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah
ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha
Pengampun.'" (Nub: 10) Dan banyak lagi ayat-ayat lain
mengenai ibadah.

3. Pengaturan Akhlak
Mengenai pengaturan akhlak, wahai Akhi, Anda bisa
membaca firman Allah swt. "Dan demi jiwa serta
penyempurnaan (ciptaan)-nya. Maka Allah mengilhamkan
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya."
(Asy-Syams: 7-8) "...Sesungguhnya Allah tidak mengubah
keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan
yang ada dalam diri mereka sendiri." (Ar-Ra'd:11)
"Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan
orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal
saja yang dapat mengambil pelajaran. (Yaitu)
orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak
merusak perjanjian. Dan orang-orang yang sabar karena
mencari ridha Tuhannya, mendirikan shalat, dan
menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada
mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta
menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah
yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (Yaitu)
surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama
dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapaknya,
istri-istrinya dan anak cucunya, sedang
malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari
semua pintu. (Sambil mengucapkan), 'Salamun 'alaikum
bima shabartum (keselamatan atasmu berkat
kesabaranmu),' maka alangkah baiknya tempat kesudahan
itu." (Ar-Ra'd: 19-24) Wahai Akhi, Anda mendapati
bahwa akhlak-akhlak mulia bertebaran dalam kitab Allah
swt. dan bahwa ancaman bagi akhlak-akhlak tercela
sangatlah keras. "Dan orang-orang yang memutuskan
apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan
mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang
memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman
yang buruk (Jahanam)." (Ar-Ra'd: 25)

Inilah peraturan-peraturan tersebut, Ikhwan sekalian,
sebenarnya, peraturan-peraturan itu lebih tinggi
daripada yang dikenal oleh manusia, karena di dalamnya
terkandung semua yang dikehendaki manusia untuk
mengatur urusan masyarakat. Ketika mengupas sekelompok
ayat, maka Anda mendapati makna-makna ini jelas dan
gamblang. "Seperempat Juz Khamr" yang diawali dengan
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi"
(Al-Baqarah: 219), mengandung lebih dari dua puluh
lima hukum praktis: tentang khamr, judi, anak-anak
yatim, pernikahan laki-laki dan wanita-wanita musyrik,
haid, sumpah, ila', talak, rujuk, khuluk, nafkah, dan
hukum-hukum lainnya yang banyak sekali Anda dapatkan
dalam seperempat juz saja. Hal ini karena surat
Al-Baqarah datang untuk mengatur masyarakat Islam di
Madinah.

Ikhwan tercinta, hendaklah Anda semua menjalin
hubungan dengan kitab Allah. Bermunajatlah kepada
Tuhan dengan kitab Allah. Hendaklah masing-masing dari
kita memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah
saya sebutkan ini, karena itu akan memberikan manfaat
yang banyak kepada Anda, wahai Akhi. Insya Allah Anda
akan mendapatkan manfaat darinya.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Sayidina
Muhammad dan kepada segenap keluarga dan sahabatnya.

from : ceramah2 hasan Al Banna, EraIntermedia.